FOLLOW US : 
     
จำนวนผู้เข้าชม
สินค้าทั้งหมด
1647 สินค้า
CNP-7 ตู้แห้ง
CNP-7 CNP-7 ตู้แห้ง  ตู้แห้ง - ไม่มีฝาท้าย ขนาดด้านนอก ยาว 4.27 เมตร สูง 2.34 เมตร กว้าง 2.16 เมตร คานกว้าง 83 เซนติเมตร
ขนาดด้านใน  ยาว 4.10 เมตร สูง 2.27 เมตร กว้าง 2.10 เมตร
CNP-7 CNP-7 ตู้แห้ง  ตู้แห้ง - ไม่มีฝาท้าย ขนาดด้านนอก ยาว 4.27 เมตร สูง 2.34 เมตร กว้าง 2.16 เมตร คานกว้าง 83 เซนติเมตร
ขนาดด้านใน  ยาว 4.10 เมตร สูง 2.27 เมตร กว้าง 2.10 เมตร
CNP-7
CNP-7 ตู้แห้ง
ขนาดด้านนอก ยาว 4.27 เมตร สูง 2.34 เมตร กว้าง 2.16 เมตร คานกว้าง 83 เซนติเมตร
ขนาดด้านใน ยาว 4.10 เมตร สูง 2.27 เมตร กว้าง 2.10 เมตร