FOLLOW US : 
     
จำนวนผู้เข้าชม
สินค้าทั้งหมด
1309 สินค้า
CNP-6 ตู้ทำความเย็น
CNP - 6 CNP-6 ตู้ทำความเย็น ตู้ทำความเย็น  ขนาดด้านนอก ยาว 5.85 เมตร สูง 2.34 เมตร กว้าง 2.26 เมตร คานกว้าง 82 เซนติเมตร
ขนาดด้านใน ยาว 5.64 เมตร สูง 1.90 เมตร กว้าง 2.05 เมตร
CNP - 6 CNP-6 ตู้ทำความเย็น ตู้ทำความเย็น  ขนาดด้านนอก ยาว 5.85 เมตร สูง 2.34 เมตร กว้าง 2.26 เมตร คานกว้าง 82 เซนติเมตร
ขนาดด้านใน ยาว 5.64 เมตร สูง 1.90 เมตร กว้าง 2.05 เมตร
CNP - 6 CNP-6 ตู้ทำความเย็น ตู้ทำความเย็น  ขนาดด้านนอก ยาว 5.85 เมตร สูง 2.34 เมตร กว้าง 2.26 เมตร คานกว้าง 82 เซนติเมตร
ขนาดด้านใน ยาว 5.64 เมตร สูง 1.90 เมตร กว้าง 2.05 เมตร
CNP - 6 CNP-6 ตู้ทำความเย็น ตู้ทำความเย็น  ขนาดด้านนอก ยาว 5.85 เมตร สูง 2.34 เมตร กว้าง 2.26 เมตร คานกว้าง 82 เซนติเมตร
ขนาดด้านใน ยาว 5.64 เมตร สูง 1.90 เมตร กว้าง 2.05 เมตร
CNP - 6
CNP-6 ตู้ทำความเย็น
ขนาดด้านนอก ยาว 5.85 เมตร สูง 2.34 เมตร กว้าง 2.26 เมตร คานกว้าง 82 เซนติเมตร
ขนาดด้านใน ยาว 5.64 เมตร สูง 1.90 เมตร กว้าง 2.05 เมตร