FOLLOW US : 
     
จำนวนผู้เข้าชม
สินค้าทั้งหมด
1653 สินค้า
CNP-10 ตู้แห้ง
CNP-10 CNP-10 ตู้แห้ง ตู้แห้ง - ไม่มีฝาท้าย ขนาดด้านนอก ยาว 4.48 เมตร สูง 2.14 เมตร กว้าง 2.19 เมตร คานกว้าง 75 เซนติเมตร
ขนาดด้านใน ยาว 4.30 เมตร สูง 2 เมตร กว้าง 2.10 เมตร
CNP-10
CNP-10 ตู้แห้ง
ขนาดด้านนอก ยาว 4.48 เมตร สูง 2.14 เมตร กว้าง 2.19 เมตร คานกว้าง 75 เซนติเมตร
ขนาดด้านใน ยาว 4.30 เมตร สูง 2 เมตร กว้าง 2.10 เมตร